විවිධ දැන්වීම් පැකේජ අතරින් තෝරාගත යුත්තේ කුමක්ද?

විවිධ දැන්වීම් පැකේජ අතරින් තෝරාගත යුත්තේ කුමක්ද?

To read this article in English, click here.


අලුතින් දැන්වීමක් පළ කරන විට අවශ්‍ය වන Simpla Ads ලබා ගත හැකි වන්නේ Standard Packs මඟින් පමණි. Booster Packs වල අඩංගු වන්නේ ඔබට අවශ්‍ය වන අමතර Featured Ads සහ Bump-Ups පමණි.

ඔබගේ ගිණුම හරහා දැන්වීම් පැකේජ ඕනෑම ප්‍රමාණයක් මිලදී ගැනීමට ඔබට හැකියාව ඇත.

මෙසේ දැන්වීම් පැකේජ මිලදී ගත යුත්තේ ඔබ ගුරුවරයෙක් නම් පමණි. ශිෂ්‍යයන්ට මෙහි දැන්වීම් පළ කිරීම සඳහා කිසිදු ගෙවීමක් කළ යුතු නොවේ.

ඔබට එක්වර පැකේජ කිහිපයක් මිලදී ගැනීමට ද හැකියාව ඇත.

ඔබ මිලදී ගත් පැකේජ හෝ ඒවාට අදාළ විශේෂාංග කිසිවක් ඔබ ඒවා භාවිතා කරන තෙක් අවලංගු නොවේ. එනම් ඒ සඳහා කල් ඉකුත් වන කාල සීමාවක් නොමැත.

ඔබට දැනගැනීමට අවශ්‍ය කරුණු පහතින් දැක්වේ.

Standard Packs හා Booster Packs – මිලදී ගත යුත්තේ කුමක්ද?
Featured Ads
Bump Ups
ඡායාරූප ගණන
වීඩියෝ ලින්ක්
දැන්වීම් පැකේජයක් දැන්ම මිලදී ගන්න!


Standard Packs හා Booster Packs – මිලදී ගත යුත්තේ කුමක්ද?

අලුතින් දැන්වීමක් පළ කිරීමට අවශ්‍ය ද? – Standard Pack එකක් මිලදී ගන්න

ඔබට අලුතින් දැන්වීමක් පළ කිරීමට අවශ්‍ය වන Simple Ads අඩංගු වන්නේ Standard Packs තුළ පමණි. ඔබගේ අවශ්‍යතාවයට අනුව 1 Ad pack එකක් හෝ 3 Ad pack එකක් ඔබට තෝරාගත හැක.

පැරණි දැන්වීමක් නැවත ප්‍රචාරය කිරීමට අවශ්‍ය ද? – Booster Pack එකක් මිලදී ගන්න

Booster Pack එකක් මඟින් මේ සඳහා ඔබට අවශ්‍ය වන අමතර Featured Ads හා Bump-Ups ලබා ගත හැක. (මෙහි Simple Ads අඩංගු නොවේ).

ඔබ මිලදී ගන්නා පැකේජය මත ඔබට හිමිවන Featured Ads හා Bump-Ups අතර කිසිදු වෙනසක් නොමැත.

නමුත්, ඔබගේ අවශ්‍යතාවය වන්නේ පැරණි දැන්වීම් නැවත නැවතත් ප්‍රචාරය කිරීම පමණක් නම්, Booster Packs මිලදී ගැනීම වඩාත් ලාභදායී වේ.


Standard Pack

ඔබ මිලදී ගන්නා සෑම එකක් සමඟම ඔබට පහත විශේෂාංග හිමිවේ:

Simple Ad එකක් (අලුතින් දැන්වීමක් පළ කිරීම සඳහා)
Featured Ad එකක් (ඉහත දැන්වීමට වැඩි ප්‍රචාරයක් ලබා දීම සඳහා)
Bump-Up එකක් (පසු කාලීනව ඔබගේ දැන්වීම ලැයිස්තුවේ ඉහළට ගෙන්වා ගැනීම සඳහා)

ඉහත දැක්වූ කිසිවක් කල් ඉකුත් නොවන අතර ඔබ ඒවා භාවිතා කරන තෙක් වලංගු වේ.


Booster Pack

Booster Pack එකක් සමඟ ඔබට පහත විශේෂාංග හිමිවේ:

Featured Ads4 ක් (කලින් පළකල දැන්වීම් වලට වැඩි ප්‍රචාරයක් ලබා දීම සඳහා)
Bump-Ups 4 ක් (පසු කාලීනව ඔබගේ දැන්වීම් ලැයිස්තුවේ ඉහළට ගෙන්වා ගැනීම සඳහා)

මෙහි Simple Ads අඩංගු නොවන නිසා Booster Pack එකක් මිලදී ගැනීමෙන් ඔබට අලුතින් දැන්වීමක් පළ කිරීමට නොහැකි වේ.

මෙම පැකේජය හඳුන්වා දී ඇත්තේ ඔබගේ පැරණි දැන්වීම් සඳහා නැවත නැවතත් ප්‍රචාරයක් ලබා දී ඒවාගේ ක්‍රියාකාරීත්වය වැඩිකර ගැනීමටය.


Featured Ads දින 4 දක්වා පවතී. ඊට පසු ඒවා Simple Ads බවට පත්වේ.

Standard pack එකක් මඟින් ඔබට ලැබෙන සෑම Simple Ad එකක් සඳහාම Featured Ad එකක් ද හිමිවේ
Booster pack එකක් සමඟ ඔබට Featured Ads 4ක් හිමිවේ

ඔබ මිලදී ගන්නා පැකේජය මත ඔබට හිමිවන Featured Ads අතර කිසිදු වෙනසක් නොමැත. එම නිසා, ඔබ සතුව ඇති ඕනෑම Featured Ad ටෝකනයක් ඔබගේ ඕනෑම දැන්වීමක් සමඟ භාවිතා කළ හැක.

ඔබට අමතර ටෝකන අවශ්‍ය නම් ඔබගේ Dashboard හි MY ADS තුළින් Booster pack එකක් මිලදී ගෙන ඔබගේ Simple Ads Featured Ads බවට පත් කර ගත හැක.

Featured Ads පිළිබඳව වැඩි විස්තර දැනගැනීමට මෙම ලිපිය කියවන්න.


Bump Ups

ඔබගේ පැරණි දැන්වීම්, ලැයිස්තුවේ පහලට යනවිට ඒවා නැවත ඉහළට ගෙන්වා ගැනීම Bump-Ups මඟින් කළ හැක.

Standard pack එකක් මඟින් ඔබට ලැබෙන සෑම Simple Ad එකක් සඳහාම Bump-Up එකක් ද හිමිවේ
Booster pack එකක් සමඟ ඔබට Bump-Ups 4ක් හිමිවේ

ඔබ සතුව ඇති ඕනෑම Bump-Up එකක් ඔබගේ ඕනෑම දැන්වීමක් සඳහා භාවිතා කළ හැක.

මේ ගැන වැඩි විස්තර දැනගැනීමට මෙම ලිපිය කියවන්න.


ඡායාරූප ගණන

“Classes Provided” දැන්වීම් පළ කිරීමෙදී ඔබට ඡායාරූප 2 ක් ඇතුලත් කිරීමට හැකියාව ඇත.


ඔබගේ දැන්වීම සමඟ ඔබට ඔබගේ YouTube channel එකේ එක් video එකක link එක ඇතුළත් කිරීමේ හැකියාවද ලැබේ.

මෙහිදී ඔබ සහ ඔබගේ පන්ති ගැන හැඳින්වීමක් කරමින් video එකක් මෙයට ඇතුලත් කිරීම ඔබට වාසිදායක වේ.

එමගින් සිසුන්ට ඔබේ සේවාවන් සම්බන්ධව වඩාත් හොඳ අවබෝධයක් ලබාදීමටත්, ඔබේ පන්ති සඳහා ඔවුන්ව ආකර්ශනය කරගැනීමටත් ඔබට අවස්ථාවක් ලැබේ.

එවිට පහත ආකාරයට එම video එක ඔබගේ දැන්වීමෙහි පෙන්වනු ලබයි

දැන්වීම් පැකේජයක් දැන්ම මිලදී ගන්න! Ad Packages: Buy Now!

leave your comment

Top