ගුරුවරුන්: EduLanka.info හි ඔබ දැනගත යුතු සියල්ල

ගුරුවරුන්: EduLanka.info හි ඔබ දැනගත යුතු සියල්ල

මෙම වෙබ් අඩවියෙහි දැන්වීම් පළ කිරීමට කැමති ගුරුවරුන්ට අවශ්‍ය සියලු විස්තර මෙම ලිපියෙහි දැක්වේ. ...

EduLanka.info හා සම්බන්ධ වන්නේ කෙසේද? – සම්පූර්ණ profile එකක් සාදාගන්න

EduLanka.info හා සම්බන්ධ වන්නේ කෙසේද? – සම්පූර්ණ profile එකක් සාදාගන්න

To read this article in English, click here. පහත සඳහන් පියවර අනුපිළිවෙලින් අනුගමනය කිරීමෙන්, ඔබට EduLanka.info වෙත ලියාපදිංචි (Signup) වී සම්පූර්ණ profile එකක් සකස් කරගත හැක. 1: නොමිලේ ගිණුමක් සඳහා ලි...

EduLanka.info හි දැන්වීම් පළ කරන්නේ කෙසේද?

EduLanka.info හි දැන්වීම් පළ කරන්නේ කෙසේද?

ඔබ ගුරුවරයෙක් නම්, ඔබේ ඉගැන්වීමේ සේවාවන් සිසුන්ට ප්‍රවර්ධනය කළ හැකිය. ඔබ ශිෂ්‍යයෙක් නම්, ගුරුවරයෙකු සොයා ගැනීම සඳහා ඔබේ අවශ්‍යතාවය පළ කළ හැකිය. To read this article in English, click here. පියවර 1: වෙ...

නොමිළේ සාමජිකත්වය සමඟ ඔබට ලැබෙන වරප්‍රසාද – EduLanka.info

නොමිළේ සාමජිකත්වය සමඟ ඔබට ලැබෙන වරප්‍රසාද – EduLanka.info

To read this article in English click here. ඔබ දැන් EduLanka.info හි සාමාජිකයෙකු ලෙස ලියාපදිංචි වී ඇත. වෙබ් අඩවියට සාදරයෙන් පිළිගනිමු! සාමාජිකත්වය නොමිලේ වන අතර එමගින් ඔබට පහත ප්‍රතිලාභ හිමිවේ: අසීමිත...

ශිෂ්‍යයන්: EduLanka.info හි ඔබ දැනගත යුතු සියල්ල

ශිෂ්‍යයන්: EduLanka.info හි ඔබ දැනගත යුතු සියල්ල

To read this article in English please click here. ශිෂ්‍යයන් වශයෙන් ඔබට මෙම වෙබ් අඩවිය තුළ දැන්වීම් පළ කිරීම සම්බන්ධ සියලු තොරතුරු මෙම ලිපියේ දැක්වේ. වෙබ් අඩවිය භාවිතා කිරීම දැන්වීම් ගැන හැඳින්වීමක් ද...

Top