ගුරුවරුන්: EduLanka.info හි ඔබ දැනගත යුතු සියල්ල

ගුරුවරුන්: EduLanka.info හි ඔබ දැනගත යුතු සියල්ල

මෙම වෙබ් අඩවියෙහි දැන්වීම් පළ කිරීමට කැමති ගුරුවරුන්ට අවශ්‍ය සියලු විස්තර මෙම ලිපියෙහි දැක්වේ. ...

EduLanka.info හි Banner Ad මිලට ගැනීම

EduLanka.info හි Banner Ad මිලට ගැනීම

To read this article in English, please click here. Banner දැන්වීමක් මිලදී ගත යුත්තේ ඇයි? මෙම වෙබ් අඩවියෙහි Banner දැන්වීමක් මිලදී ගැනීම මඟින් ඔබට, දීර්ඝ කාලයක් පුරාවට ඔබගේ දැන්වීම ප්‍රචාරය කිරීමටත් ඒ...

විවිධ දැන්වීම් පැකේජ අතරින් තෝරාගත යුත්තේ කුමක්ද?

විවිධ දැන්වීම් පැකේජ අතරින් තෝරාගත යුත්තේ කුමක්ද?

To read this article in English, click here. අලුතින් දැන්වීමක් පළ කරන විට අවශ්‍ය වන Simpla Ads ලබා ගත හැකි වන්නේ Standard Packs මඟින් පමණි. Booster Packs වල අඩංගු වන්නේ ඔබට අවශ්‍ය වන අමතර Featured Ads...

ශිෂ්‍යයන්: EduLanka.info හි ඔබ දැනගත යුතු සියල්ල

ශිෂ්‍යයන්: EduLanka.info හි ඔබ දැනගත යුතු සියල්ල

To read this article in English please click here. ශිෂ්‍යයන් වශයෙන් ඔබට මෙම වෙබ් අඩවිය තුළ දැන්වීම් පළ කිරීම සම්බන්ධ සියලු තොරතුරු මෙම ලිපියේ දැක්වේ. වෙබ් අඩවිය භාවිතා කිරීම දැන්වීම් ගැන හැඳින්වීමක් ද...

Top