අ.පො.ස සාමාන්‍ය පෙළ ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය හා ගිණුම්කරණය. GCE O/l Business Studies & Accounting

Rs500.00

 (per session)

Description

Type : Class Provided
Date : 08/12/2020
Subject : අ.පො.ස සාමාන්‍ය පෙළ ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය හා ගිණුම්කරණය. GCE O/l Business Studies & Accounting
Medium : Sinhala
Is the Class Online? : Yes
Type(s) of Class Provided : Online, Student Home Visited
Size of Class : Individual (1), Micro (2 - 5)
Teacher's Age : 19 - 25
Gender : Male
Highest Education Level : Current University Student
Experience in Teaching (Years & Months) : 4 years
School Teacher? : No
Paper Marking Panel Experience : No
Location : Moratuwa, Sri Lanka
  1. දින 10ක් තුල සියළු විෂය කරුණු ආවරණය වන පරිදි සැකසු ප්‍රශ්න පත්‍ර මාලාවක් තුලින් සියළු ඒකකයන් පුනරීක්ෂණය කිරීම.
  2. පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡා කිරීම.
  3. නියමිත කාලය තුලදී ප්‍රශ්න පත්‍රයට සාර්ථකව නිවැරදිව පිළිතුරු සැපයීමට හුරුකරවීම.
  4. Review all units through a series of question papers prepared covering all subject matters within 10 days.
  5. Discussion of past examination question papers.
  6. Familiarize yourself with answering the question paper successfully in a timely manner.

Please adhere to Safety Guidelines and Terms and Conditions when using this website.

Write a Review
Please Adhere to the Safety Guidelines:
  1. Always have parental supervision when using the website, if you're under 18 years of age.
  2. Avoid disclosing sensitive & private information over phone conversations.
  3. Beware of unrealistic offers and services.
Top